Мислења обележани како што се:

Составен мислата од страна Ауробиндо